Privacybeleid

Privacybeleid van lostdutchmanspirits.com

Deze Applicatie verzamelt een aantal Persoonsgegevens van haar Gebruikers.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Oryx Spirits Ltd - T/A Lost Dutchman Spirits
Unit 12, Clwydfro Bedrijvencentrum
Lon Parcwr Industrieterrein
Ruthin, Denbighshire
LL15 1NJ, Verenigd Koninkrijk

Ondernemingsnummer: 13720848

BTW-nummer: GB395150780

EORI-nummer: GB395150780000

E-mailadres eigenaar: [email protected]

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie zelf of via derden verzamelt, bevinden zich: Trackers; Gebruiksgegevens; antwoorden op vragen; klikken; toetsdrukgebeurtenissen; bewegingssensorgebeurtenissen; muisbewegingen; scrollpositie; aanraakgebeurtenissen.

Volledige details over elk type Persoonsgegevens dat wordt verzameld, worden verstrekt in de daarvoor bestemde secties van dit privacybeleid of door specifieke verklarende teksten die worden weergegeven voordat de Gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Applicatie.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle Gegevens die door deze Applicatie worden gevraagd verplicht en kan het niet verstrekken van deze Gegevens het voor deze Applicatie onmogelijk maken haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij deze Gegevens niet te verstrekken zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.

Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.

Elk gebruik van Cookies - of van andere traceerhulpmiddelen - door deze Applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, heeft tot doel de door de Gebruiker gewenste Dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld via deze Applicatie en bevestigen dat zij toestemming hebben van de derde partij om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van gegevensverwerking

Verwerkingsmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of onbevoegde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.

De Gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangewezen als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar.

Rechtsgrondslag voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Onder sommige wetgevingen mag de Eigenaar Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen deze verwerking ("opt-out"), zonder zich te hoeven baseren op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; het verstrekken van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen; de verwerking houdt verband met een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de Eigenaar is opgedragen;

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde.

In elk geval helpt de Eigenaar graag bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen gegevens worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers de sectie met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrondslag van gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag doen bij de Eigenaar via de informatie in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.

Persoonsgegevens die worden verzameld ten behoeve van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar worden verplicht om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Service te verlenen, te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, te reageren op verzoeken om handhaving, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, eventuele kwaadwillige of frauduleuze activiteiten op te sporen, evenals de volgende: Verkeersoptimalisatie en -distributie, Analytics, SPAM-bescherming en Tag Management.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker de sectie "Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens" raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Analytics

De diensten in dit gedeelte stellen de Eigenaar in staat om webverkeer te monitoren en analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van Gebruikers bij te houden.

Google Analytics met geanonimiseerd IP

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt geleverd door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert, ("Google"). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie bij te houden en te onderzoeken, rapporten over haar activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit gebeurt door het inkorten van IP-adressen van gebruikers binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en ingekort binnen de VS.

Verwerkte persoonsgegevens: Trackers; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid - Opt OutIerland - Privacybeleid - Opt Out.

SPAM-bescherming

Dit type dienst analyseert het verkeer van deze Applicatie, dat mogelijk Persoonlijke Gegevens van Gebruikers bevat, met als doel het te filteren uit delen van het verkeer, berichten en inhoud die als SPAM worden herkend.

Google reCAPTCHA 

Google reCAPTCHA is een SPAM-beschermingsdienst die wordt geleverd door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de eigenaar de gegevensverwerking beheert.

Het gebruik van reCAPTCHA is onderhevig aan de Google privacybeleid en gebruiksvoorwaarden.

Verwerkte persoonsgegevens: antwoorden op vragen; klikken; toetsdrukgebeurtenissen; bewegingssensorgebeurtenissen; muisbewegingen; scrollpositie; aanraakgebeurtenissen; Trackers; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - PrivacybeleidIerland - Privacybeleid.

Tagbeheer

Dit type dienst helpt de Eigenaar om de tags of scripts die nodig zijn voor deze Applicatie op een gecentraliseerde manier te beheren.

Dit heeft tot gevolg dat de Gegevens van Gebruikers door deze diensten stromen, wat kan resulteren in het bewaren van deze Gegevens.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een tagbeheerdienst die wordt geleverd door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert.

Verwerkte persoonsgegevens: Trackers; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - PrivacybeleidIerland - Privacybeleid.

Optimalisatie en distributie van verkeer

Dit type service stelt deze Applicatie in staat om hun inhoud te distribueren met behulp van servers die zich in verschillende landen bevinden en om hun prestaties te optimaliseren.

Welke Persoonsgegevens worden verwerkt hangt af van de kenmerken en de manier waarop deze diensten worden geïmplementeerd. Hun functie is het filteren van de communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de Gebruiker. Gezien de wijdverspreide verspreiding van dit systeem is het moeilijk vast te stellen naar welke locaties de inhoud die Persoonsgegevens van de Gebruiker kan bevatten, wordt verzonden.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

 Cloudflare is een service voor verkeersoptimalisatie en -distributie van Cloudflare Inc.

De manier waarop Cloudflare is geïntegreerd betekent dat het al het verkeer via deze Applicatie filtert, d.w.z. de communicatie tussen deze Applicatie en de browser van de Gebruiker, terwijl het ook toestaat dat analytische gegevens van deze Applicatie worden verzameld.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de service. Plaats van verwerking: Verenigde Staten -. Privacybeleid.

De rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die worden verwerkt door de Eigenaar. Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken als ze eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

Bezwaar maken tegen de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer informatie is te vinden in de specifieke sectie hieronder.

Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten of Gegevens worden verwerkt door de Eigenaar, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.

Verifieer en zoek rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of correctie te vragen.

De verwerking van hun Gegevens beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan.

Hun Persoonlijke Gegevens laten verwijderen of op een andere manier laten wissen. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van hun Gegevens te verkrijgen van de Eigenaar.

Hun gegevens ontvangen en laten overdragen naar een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, om deze zonder enige belemmering aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Dien een klacht in. Gebruikers hebben het recht om een claim in te dienen bij hun bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, voor de uitoefening van een officieel gezag dat aan de Eigenaar toekomt of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden aan te voeren die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat, mochten hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen deze verwerking zonder hiervoor een reden op te geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uitoefenen

Verzoeken tot uitoefening van gebruikersrechten kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingediend en zullen zo snel mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden behandeld.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt in rechtszaken of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van onjuist gebruik van deze Applicatie of de gerelateerde Diensten.

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties verplicht kan worden persoonlijke gegevens te openbaren.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en eventuele diensten van derden voor dit doel bestanden verzamelen die interactie met deze Applicatie vastleggen (Systeemlogboeken) en andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do Not Track"-verzoeken worden behandeld

Deze Applicatie ondersteunt geen "Do Not Track"-verzoeken.

Om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de "Do Not Track"-verzoeken honoreert, kunt u hun privacybeleid lezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door haar Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en wettelijk haalbaar - een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via alle contactgegevens die beschikbaar zijn voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, waarbij de datum van de laatste wijziging onderaan wordt vermeld.

Indien de wijzigingen van invloed zijn op verwerkingsactiviteiten die zijn uitgevoerd op basis van toestemming van de Gebruiker, zal de Eigenaar, waar nodig, nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen.

Definities en wettelijke verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of Data) 

Alle informatie die direct, indirect of in combinatie met andere informatie - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens 

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (of via diensten van derden die in deze Applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, etc.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv, de tijd besteed aan elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het gevolgde pad binnen de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina's, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene 

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder) 

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of gezamenlijk met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Gegevensverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Applicatie.

Deze toepassing 

De manier waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Service

De dienst die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU) 

Tenzij anders aangegeven, hebben alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn trackers die bestaan uit kleine verzamelingen gegevens die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Tracker verwijst naar elke technologie - bijvoorbeeld cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en vingerafdrukken - die het mogelijk maakt om Gebruikers te volgen, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot informatie op het apparaat van de Gebruiker of deze op te slaan.

Juridische informatie 

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document. Laatste update: 07 maart 2023

Verleidelijke schatten wachten op je! Volg ons om op de hoogte te blijven en mis nooit een speciale aanbieding!

VOLG ONS