Integritetspolicy

Integritetspolicy för lostdutchmanspirits.com

Denna Applikation samlar in vissa Personuppgifter från sina Användare.

Ägare och personuppgiftsansvarig

Oryx Spirits Ltd - T/A Lost Dutchman Spirits
Enhet 12, Clwydfro Business Centre
Lon Parcwr industriområde
Ruthin, Denbighshire
LL15 1NJ, Förenade kungariket

Företagsnummer: 13720848

Momsregistreringsnummer: GB395150780

EORI-nummer: GB395150780000

E-post för ägarkontakt: [email protected]

Typer av insamlade uppgifter

Bland de typer av personuppgifter som denna applikation samlar in, av sig själv eller genom tredje part, finns det: Spårare; Användningsdata; svar på frågor; klick; tangenttryckningshändelser; rörelsesensorhändelser; musrörelser; rullningsposition; beröringshändelser.

Fullständiga uppgifter om varje typ av personuppgifter som samlas in finns i de särskilda avsnitten i denna integritetspolicy eller i särskilda förklarande texter som visas innan uppgifterna samlas in.

Personuppgifter kan tillhandahållas fritt av användaren eller, i händelse av användningsdata, samlas in automatiskt när du använder den här applikationen.

Om inte annat anges är alla uppgifter som begärs av denna applikation obligatoriska och underlåtenhet att tillhandahålla dessa uppgifter kan göra det omöjligt för denna applikation att tillhandahålla sina tjänster. I de fall där denna applikation specifikt anger att vissa uppgifter inte är obligatoriska, står det användarna fritt att inte kommunicera dessa uppgifter utan konsekvenser för tillgängligheten eller funktionen av tjänsten.

Användare som är osäkra på vilka Personuppgifter som är obligatoriska är välkomna att kontakta Ägaren.

All användning av cookies - eller andra spårningsverktyg - av denna applikation eller av ägarna till tredjepartstjänster som används av denna applikation tjänar syftet att tillhandahålla den tjänst som användaren kräver, utöver alla andra syften som beskrivs i detta dokument och i cookiepolicyn, om sådan finns tillgänglig.

Användare är ansvariga för alla personuppgifter från tredje part som erhålls, publiceras eller delas via denna applikation och bekräftar att de har tredje parts samtycke till att tillhandahålla uppgifterna till ägaren.

Sätt och plats för behandling av uppgifterna

Metoder för bearbetning

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller obehörig förstörelse av uppgifterna.

Databehandlingen utförs med hjälp av datorer och/eller IT-aktiverade verktyg, enligt organisatoriska förfaranden och lägen som är strikt relaterade till de angivna syftena. Förutom ägaren kan uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa typer av ansvariga personer som är involverade i driften av denna applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridisk, systemadministration) eller externa parter (till exempel tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, postbärare, värdleverantörer, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses till databehandlare av ägaren. Den uppdaterade listan över dessa parter kan när som helst begäras från Ägaren.

Rättslig grund för behandlingen

Ägaren får behandla Personuppgifter som rör Användare om något av följande gäller:

Användare har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål. Obs: Enligt vissa lagstiftningar kan ägaren tillåtas att behandla personuppgifter tills användaren invänder mot sådan behandling ("opt-out"), utan att behöva förlita sig på samtycke eller någon annan av följande rättsliga grunder. Detta gäller dock inte när behandlingen av personuppgifter är föremål för europeisk dataskyddslagstiftning; tillhandahållande av uppgifter är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med användaren och/eller för eventuella avtalsförpliktelser;

behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar ägaren; behandlingen är hänförlig till en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i ägarens myndighetsutövning;

behandlingen är nödvändig för att tillgodose ägarens eller en tredje parts berättigade intressen.

I vilket fall som helst kommer ägaren gärna att hjälpa till att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

Plats

Uppgifterna behandlas på ägarens driftskontor och på alla andra platser där de parter som är involverade i behandlingen är belägna.

Beroende på var användaren befinner sig kan dataöverföringar innebära att användarens uppgifter överförs till ett annat land än användarens eget. För att ta reda på mer om platsen för behandling av sådana överförda uppgifter kan användarna kontrollera avsnittet som innehåller information om behandling av personuppgifter.

Användare har också rätt att få information om den rättsliga grunden för överföring av uppgifter till ett land utanför Europeiska unionen eller till en internationell organisation som styrs av folkrätten eller som inrättats av två eller flera länder, såsom FN, samt om de säkerhetsåtgärder som ägaren vidtar för att skydda deras uppgifter.

Om någon sådan överföring sker kan Användare ta reda på mer genom att kontrollera de relevanta avsnitten i detta dokument eller fråga Ägaren med hjälp av den information som anges i kontaktavsnittet.

Bevarandetid

Personuppgifter ska behandlas och lagras under så lång tid som krävs för det ändamål för vilket de har samlats in.

Därför..:

Personuppgifter som samlas in för ändamål som rör fullgörandet av ett avtal mellan Ägaren och Användaren ska bevaras till dess att avtalet har fullgjorts.

Personuppgifter som samlas in för ägarens berättigade intressen ska bevaras så länge som det behövs för att uppfylla sådana syften. Användare kan hitta specifik information om de legitima intressen som ägaren bedriver inom de relevanta avsnitten i detta dokument eller genom att kontakta ägaren.

Ägaren kan tillåtas att behålla Personuppgifter under en längre period när Användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, så länge som sådant samtycke inte återkallas. Vidare kan Ägaren vara skyldig att behålla Personuppgifter under en längre period när så krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller på order av en myndighet.

När lagringstiden har löpt ut ska personuppgifterna raderas. Därför kan rätten till tillgång, rätten till radering, rätten till rättelse och rätten till dataportabilitet inte göras gällande efter att lagringsperioden har löpt ut.

Ändamålen med behandlingen

Uppgifterna om användaren samlas in för att ägaren ska kunna tillhandahålla sin tjänst, uppfylla sina juridiska skyldigheter, svara på verkställighetsförfrågningar, skydda sina rättigheter och intressen (eller sina användares eller tredje parts), upptäcka skadlig eller bedräglig aktivitet, samt följande: Trafikoptimering och distribution, Analytics, SPAM-skydd och Tag Management.

För specifik information om vilka Personuppgifter som används för respektive ändamål kan Användaren hänvisa till avsnittet "Detaljerad information om behandling av Personuppgifter".

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter samlas in för följande ändamål och med hjälp av följande tjänster:

Analys

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafik och kan användas för att hålla reda på användarnas beteende.

Google Analytics med anonymiserad IP

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC eller av Google Ireland Limited, beroende på hur ägaren hanterar databehandlingen, ("Google"). Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och undersöka användningen av denna applikation, för att utarbeta rapporter om dess aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster.

Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk. Denna integration av Google Analytics anonymiserar din IP-adress. Det fungerar genom att förkorta användarnas IP-adresser inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server och förkortas i USA.

Personuppgifter som behandlas: Spårare; Användningsdata.

Plats för bearbetning: Förenta staterna - Integritetspolicy - Välja bort; Irland - Integritetspolicy - Välja bort.

Skydd mot skräppost

Denna typ av tjänst analyserar trafiken i denna applikation, som potentiellt kan innehålla användarnas personuppgifter, i syfte att filtrera den från delar av trafik, meddelanden och innehåll som erkänns som SPAM.

Google reCAPTCHA 

Google reCAPTCHA är en SPAM-skyddstjänst som tillhandahålls av Google LLC eller av Google Ireland Limited, beroende på hur ägaren hanterar databehandlingen.

Användningen av reCAPTCHA är underkastad Googles Integritetspolicy och Användarvillkor.

Personuppgifter som behandlas: svar på frågor; klick; tangenttryckningshändelser; rörelsesensorhändelser; musrörelser; rullningsposition; beröringshändelser; spårare; användningsdata.

Plats för bearbetning: Förenta staterna - Integritetspolicy; Irland - Integritetspolicy.

Tagghantering

Denna typ av tjänst hjälper ägaren att hantera de taggar eller skript som behövs i denna applikation på ett centraliserat sätt.

Detta leder till att användarnas uppgifter flödar genom dessa tjänster, vilket kan leda till att dessa uppgifter lagras.

Google Tag Manager

Google Tag Manager är en tagghanteringstjänst som tillhandahålls av Google LLC eller av Google Ireland Limited, beroende på hur ägaren hanterar databehandlingen.

Personuppgifter som behandlas: Spårare; Användningsdata.

Plats för bearbetning: Förenta staterna - Integritetspolicy; Irland - Integritetspolicy.

Trafikoptimering och distribution

Denna typ av tjänst gör det möjligt för denna applikation att distribuera sitt innehåll med hjälp av servrar som finns i olika länder och att optimera deras prestanda.

Vilka Personuppgifter som behandlas beror på egenskaperna och hur dessa tjänster implementeras. Deras funktion är att filtrera kommunikationen mellan denna applikation och användarens webbläsare. Med tanke på den utbredda distributionen av detta system är det svårt att bestämma de platser till vilka innehållet som kan innehålla användarens personuppgifter överförs.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

 Cloudflare är en tjänst för optimering och distribution av trafik som tillhandahålls av Cloudflare Inc.

Det sätt på vilket Cloudflare är integrerat innebär att det filtrerar all trafik genom denna applikation, dvs. kommunikation mellan denna applikation och användarens webbläsare, samtidigt som det tillåter att analytiska data från denna applikation samlas in.

Personuppgifter som behandlas: olika typer av uppgifter enligt vad som anges i tjänstens integritetspolicy. Plats för behandling: Förenta staterna - Integritetspolicy.

Användarnas rättigheter

Användare kan utöva vissa rättigheter angående deras data som behandlas av ägaren. I synnerhet har användarna rätt att göra följande:

Återkalla sitt samtycke när som helst. Användare har rätt att återkalla sitt samtycke om de tidigare har gett sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter.

Invända mot behandling av deras uppgifter. Användare har rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter om behandlingen utförs på en annan rättslig grund än samtycke. Ytterligare information finns i det särskilda avsnittet nedan.

Få tillgång till deras data. Användare har rätt att få veta om uppgifter behandlas av ägaren, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de uppgifter som behandlas.

Verifiera och sök rättelse. Användare har rätt att kontrollera att deras uppgifter är korrekta och begära att de uppdateras eller korrigeras.

Begränsa behandlingen av deras uppgifter. Användare har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av sina uppgifter. I detta fall kommer ägaren inte att behandla deras uppgifter för något annat syfte än att lagra dem.

Få sina Personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användare har rätt att under vissa omständigheter få sina uppgifter raderade från ägaren.

Ta emot sina uppgifter och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användare har rätt att få sina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan några hinder. Denna bestämmelse är tillämplig under förutsättning att uppgifterna behandlas automatiskt och att behandlingen baseras på användarens samtycke, på ett avtal som användaren är part i eller på skyldigheter som gäller före avtalets ingående.

Lämna in ett klagomål. Användare har rätt att väcka talan vid behörig dataskyddsmyndighet.

Detaljer om rätten att invända mot behandling

Om personuppgifter behandlas för ett allmänt intresse, i utövandet av en officiell myndighet som ägaren har eller för de legitima intressen som ägaren bedriver, kan användare invända mot sådan behandling genom att ange en grund relaterad till deras speciella situation för att motivera invändningen.

Användare måste veta att om deras personuppgifter emellertid behandlas för direktmarknadsföringsändamål kan de när som helst invända mot denna behandling utan att ange någon motivering. För att lära sig om ägaren behandlar personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål kan användare hänvisa till relevanta avsnitt i detta dokument.

Hur du utövar dessa rättigheter

Eventuella förfrågningar om att utöva användarrättigheter kan riktas till ägaren via de kontaktuppgifter som anges i detta dokument. Dessa förfrågningar kan utövas kostnadsfritt och kommer att behandlas av ägaren så tidigt som möjligt och alltid inom en månad.

Ytterligare information om insamling och behandling av data

Rättsliga åtgärder

Användarens personuppgifter kan användas för juridiska ändamål av ägaren i domstol eller i de steg som leder till eventuella rättsliga åtgärder som uppstår till följd av felaktig användning av denna applikation eller relaterade tjänster.

Användaren förklarar sig vara medveten om att Ägaren kan bli skyldig att lämna ut personuppgifter på begäran av myndighet.

Ytterligare information om användarens personuppgifter

Utöver den information som finns i denna integritetspolicy kan denna Applikation på begäran ge Användaren ytterligare och kontextuell information om särskilda Tjänster eller insamling och behandling av Personuppgifter.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållsändamål kan denna applikation och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna applikation (systemloggar) och använda andra personuppgifter (t.ex. IP-adressen) för detta ändamål.

Information som inte ingår i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av Personuppgifter kan när som helst begäras från Ägaren. Vänligen se kontaktinformationen i början av detta dokument.

Hur "Do Not Track"-förfrågningar hanteras

Denna applikation stöder inte "Do Not Track"-förfrågningar.

För att avgöra om någon av de tredjepartstjänster som används uppfyller kraven i "Do Not Track", läs deras integritetspolicy.

Ändringar av denna integritetspolicy

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy genom att meddela sina användare på denna sida och eventuellt i denna applikation och/eller - så långt det är tekniskt och juridiskt genomförbart - skicka ett meddelande till användare via all kontaktinformation som är tillgänglig för ägaren. Det rekommenderas starkt att kontrollera denna sida ofta, med hänvisning till datumet för den senaste ändringen som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar behandlingsaktiviteter som utförs på grundval av användarens samtycke, ska ägaren samla in nytt samtycke från användaren, där så krävs.

Definitioner och laghänvisningar

Personuppgifter (eller Data) 

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information - inklusive ett personligt identifikationsnummer - gör det möjligt att identifiera eller identifiera en fysisk person.

Användningsdata 

Information som samlas in automatiskt genom denna applikation (eller tjänster från tredje part som används i denna applikation), vilket kan inkludera: IP-adresserna eller domännamnen för de datorer som används av de användare som använder denna applikation, URI-adresserna (Uniform Resource Identifier), tidpunkten för begäran, metoden som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som tas emot som svar, den numeriska koden som anger statusen för serverns svar (lyckat resultat, fel osv.), ursprungsland, funktioner i den webbläsare och det operativsystem som Användaren använder, olika tidsuppgifter per besök (t.ex, den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och detaljer om den väg som följts i applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av besökta sidor och andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder denna applikation och som, om inget annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Registrerad person 

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Personuppgiftsbiträde (eller datatillsynsman) 

Den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig (eller ägare)

Den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som, ensam eller tillsammans med andra, bestämmer syftena och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för drift och användning av denna applikation. Personuppgiftsansvarig är, om inte annat anges, Ägaren av denna Applikation.

Denna ansökan 

De sätt på vilka Användarens Personuppgifter samlas in och behandlas.

Service

Den tjänst som tillhandahålls av denna applikation enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om sådana finns) och på denna webbplats/applikation.

Europeiska unionen (eller EU) 

Om inte annat anges omfattar alla hänvisningar till Europeiska unionen i detta dokument alla nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Kaka

Cookies är spårare som består av små uppsättningar data som lagras i användarens webbläsare.

Spårare

Spårare anger all teknik - t.ex. cookies, unika identifierare, webbsignaler, inbäddade skript, e-taggar och fingeravtryck - som möjliggör spårning av användare, till exempel genom att komma åt eller lagra information på användarens enhet.

Juridisk information 

Denna integritetspolicy har utarbetats på grundval av bestämmelser i flera lagstiftningar, inklusive art. 13/14 i förordning (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning).

Denna integritetspolicy avser endast denna applikation, om inte annat anges i detta dokument. Senaste uppdatering: 07 mars 2023

Kittlande skatter väntar! Följ oss för att hålla kontakten och aldrig missa ett specialerbjudande!

FÖLJ OSS